REGULAMIN ohmeal.pl i świadczenia usług drogą elektroniczną

§1

[DEFINICJE]

W niniejszym Regulaminie następujące wyrażenia oznaczają:

 1. Serwis – strona internetowa Usługodawcy pod adresem: https://www.ohmeal.pl;
 2. Usługodawca – Żaneta Rzezińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Żaneta Rzezińska Ohmeal, ul. Jagiellońska 32b lok. 6, 80-367 Gdańsk (NIP: 7842452344), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii;
 3. Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca lub inny podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu lub z którym Usługodawca zawiera lub zawarł Umowę;
 4. Konsument –  Usługobiorca będący osobą fizyczną:
 1. dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. zawierający z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy wynika z niej, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 1. Przedsiębiorca – Usługobiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z zastrzeżeniem pkt. 4 lit. b powyżej;
 2. Usługi – usługi o charakterze usług dietetycznych i fitoterapeutycznych świadczone przez Usługodawcę,
 3. Instrukcja – instrukcja, o której mowa w § 4 ust. 2,
 4. Ebook – ebook, o którym mowa w § 5 ust. 1,
 5. Voucher Prezentowy – voucher prezentowy, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 6. Formularz Kontaktowy – formularz kontaktowy, o którym mowa w § 7 ust. 1,
 7. Newsletter – newsletter, o którym mowa w § 8 ust. 1,
 8. Produkt – Ebook lub Voucher Prezentowy,
 9. Umowa – umowa o świadczenie Usług lub umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w każdej dopuszczalnej prawnie formie, w tym formie pisemnej lub dokumentowej (np. za pośrednictwem poczty e-mail).

§ 2

[KONTAKT]

 1. Usługodawca wskazuje następujące dane kontaktowe celem umożliwienia skontaktowania się z nim:
 1. Adres: ul. Jagiellońska 32b lok. 6, 80-367 Gdańsk,
 2. Adres e-mail: [email protected],
 3. Numer telefonu: + 48 537 007 098.

§ 3

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług, innych usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz sprzedaży Produktów dostępnych za pośrednictwem Serwisu – w szczególności:
 1. rodzaje, zakres i sposób świadczenia Usług i innych usług,
 2. rodzaje produktów sprzedawanych w Serwisie,
 3. warunki świadczenia usług, sprzedawania Produktów, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu,
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów,
 5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i usług Usługodawcy zgodnie z Regulaminem, postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodawania Usługodawcy fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby bez jej pozwolenia lub z innym obejściem prawa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania w ramach Serwisu Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

§4

[USŁUGI DIETETYCZNE I FITOTERAPEUTYCZNE]

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi o charakterze dietetycznym i fitoterapeutycznym:
 1. Pierwsza konsultacja ogólna
 2. Konsultacja z zaleceniami
 3. Konsultacja fitoterapia
 4. Konsultacja pilna krótka
 1. Do każdej z Usług Usługodawca przygotował Instrukcję opisującą sposób jej świadczenia i poszczególne kroki niezbędne do jej prawidłowego wykonania we współpracy z Usługobiorcą, zawierającej link do materiałów niezbędnych dla Usługobiorcy. Instrukcję Usługodawca udostępnia w Serwisie i poprzez przesłanie jej w postaci pliku PDF na wskazany przez Usługobiorcę adres-mail po złożeniu i opłaceniu zamówienia w Serwisie.
 2. W zakres Usługi Pierwsza konsultacja ogólna wchodzą:
 1. udostępnienie Usługobiorcy Instrukcji, zawierającej link do: ankiety, klauzuli i zgody RODO, zgody na świadczenie Usług, wskazówek co do przygotowania do badań 1. Dokumenty do przesłania
 2. wypełnienie przez Usługobiorcę ankiety i zgód, przygotowanie wyników badań oraz odesłanie ich Usługodawcy na jego adres e-mail najpóźniej na 3 dni przed konsultacją,
 3. umówienie terminu konsultacji drogą telefoniczną lub ewentualnie mailową – przy czym Usługobiorca nawiązuje kontakt w terminie 3 dni od dnia otrzymania Instrukcji,
 4. przeprowadzenie konsultacji w formie rozmowy online trwającej do 1 godziny za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub FaceTime – przy czym Usługobiorca inicjuje połączenie,
 5. przesłanie Usługobiorcy przez Usługodawcę w terminie 7 dni od Konsultacji wiadomości e-mail z podsumowaniem podstawowych informacji przekazanych podczas konsultacji.
 6. W zakres Usługi Konsultacja z zaleceniami wchodzą:
 1. udostępnienie Usługobiorcy Instrukcji, zawierającej link do: ankiety, klauzuli i zgody RODO, zgody na świadczenie Usług, wskazówek co do przygotowania do badań,
 2. wypełnienie przez Usługobiorcę ankiety i zgód oraz odesłanie ich Usługodawcy na adres e-mail – przy czym ankietę Usługobiorca odsyła najpóźniej na 1 dzień przed konsultacją,
 3. umówienie terminu konsultacji drogą telefoniczną lub ewentualnie mailową – przy czym Usługobiorca nawiązuje kontakt w terminie 3 dni od dnia otrzymania Instrukcji,
 4. przeprowadzenie konsultacji w formie rozmowy online trwającej do 1 godziny za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub FaceTime – przy czym Usługobiorca inicjuje połączenie,
 5. ewentualna rekomendacja wykonania dalszych badań,
 6. przesłanie Usługobiorcy przez Usługodawcę w terminie 10 dni od Konsultacji wiadomości e-mail z planem suplementacyjnym i recepturą na mieszankę ziołową ze wskazaniem składu, gramatury i wskazówek co do jej używania w postaci pliku PDF.
 7. W zakres Usługi Konsultacja Fitoterapia wchodzą:
 1. udostępnienie Usługobiorcy Instrukcji, zawierającej link do: ankiety, klauzuli i zgody RODO, zgody na świadczenie Usług,
 2. wykonanie przez Usługobiorcę badań wskazanych w Instrukcji,
 3. wypełnienie przez Usługobiorcę ankiety i zgód oraz odesłanie ich Usługodawcy na adres e-mail – przy czym ankietę Usługobiorca odsyła najpóźniej na 1 dzień przed konsultacją,
 4. umówienie terminu konsultacji drogą telefoniczną lub ewentualnie mailową – przy czym Usługobiorca nawiązuje kontakt w terminie 3 dni od dnia otrzymania Instrukcji,
 5. przeprowadzenie konsultacji w formie rozmowy online trwającej do 1 godziny za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub FaceTime – przy czym Usługobiorca inicjuje połączenie,
 6. przesłanie przez Usługodawcę w terminie 7 dni od przeprowadzenia konsultacji na e-mail Usługobiorcy receptury na mieszankę ziołową ze wskazaniem składu, gramatury i wskazówek co do jej używania w postaci pliku PDF.
 7. W zakres Usługi Konsultacja pilna krótka wchodzą:
 1. umówienie terminu konsultacji drogą telefoniczną lub ewentualnie mailową – przy czym Usługobiorca nawiązuje kontakt w terminie 3 dni od dnia otrzymania Instrukcji,
 2. przeprowadzenie konsultacji w formie rozmowy telefonicznej trwającej do 15 minut.
 1. Terminy konsultacji, o których mowa w ust. 3-6, mogą zostać zmienione po wspólnym uzgodnieniu nowego terminu przez Usługobiorcę i Usługodawcę. Zmiana terminu może zostać zainicjowana zarówno przez Usługobiorcę, jak i Usługobiorcę. Informacja o chęci zmiany terminu może zostać przekazana drogą telefoniczną lub drogą poczty e-mail.
 2. Usługodawca zobowiązuje sie do świadczenia Usług w sposób należyty i zgodnie z umową zawartą z Usługobiorcą.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy przy świadczeniu Usług, w tym do terminowego wypełnienia i odesłania  niezbędnych materiałów, o których mowa w ust. 3-5.
 4. W przypadku, gdy Usługobiorca będący Konsumentem nie dochowa terminów w ramach danej Usługi, uznaje się, że rezygnuje on z Usługi po upływie 14 dni od dokonania płatności. W takiej sytuacji po upływie tego terminu Usługodawca zwraca Usługobiorcy będącemu Konsumentem całość kwoty zapłaconej za niewykonaną Usługę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

§ 5

[EBOOKI]

 1. Usługodawca udostępnia odpłatnie Ebooki – pliki tekstowe w formacie PDF z pomocniczymi grafikami, zawierający przepisy lub ogólne porady kulinarne, dietetyczne lub fitoterapeutyczne, udostępniany do pobrania w Serwisie i przesyłany na adres e-mail Usługobiorcy po dokonaniu zakupu.
 2. Dostępne Ebooki znajdują się w zakładce Serwisu „Sklep”.

§ 6

[VOUCHERY PREZENTOWE]

 1. Usługodawca udostępnia odpłatnie Vouchery Prezentowe – kupony w postaci elektronicznej na okaziciela odwzorowujące określoną wartość pieniężną, którymi można opłacić Ebooki lub Usługi, mogące stanowić prezent dla osoby trzeciej, która nie dokonała zakupu Vouchera Prezentowego. Voucher Prezentowy jest udostępniany do pobrania w Serwisie i przesyłany na adres e-mail Usługobiorcy po dokonaniu zakupu.
 2. Wydrukowany Voucher Prezentowy można również odebrać osobiście w gabinecie dietetycznym Usługodawcy znajdującym się pod adresem …………………………….. 
 3. Dostępne Vouchery Prezentowe znajdują się w zakładce Serwisu „Sklep”.
 4. Dany Voucher Prezentowy może zostać przeznaczony na opłacenie wyłącznie Usługi, na którą został wystawiony, a jego kwota odpowiada cenie danej Usługi.
 5. Voucher Prezentowy jest ważny przez 2 miesiące od daty zakupu.
 6. W przypadku, gdy Voucher Prezentowy nie zostanie wykorzystany w powyższym terminie, Usługodawca dokonuje zwrotu kwoty Vouchera Prezentowego nieodpłatnie i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Usługodawca dokonuje zwrotu za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Usługobiorca użył przy dokonywaniu płatności. Usługobiorca może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu ceny. Zgoda taka musi być wyraźna i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Usługobiorcy. 

§7

[FORMULARZ KONTAKTOWY]

 1. Usługodawca celem ułatwienia kontaktu z nim udostępnia w Serwisie Formularz kontaktowy polegający na nieograniczonym czasowo udostępnianiu na Serwisie formularza umożliwiającego Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy, o którym mowa w § 2 Regulaminu.
 2. Usługobiorca może korzystać z Formularza kontaktowego nieodpłatnie i dowolną ilość razy. 

§8

[NEWSLETTER]

 1. Usługodawca udostępnia w Serwisie usługę Newslettera.
 2. Newsletter może obejmować informacje dotyczące bieżącej działalności Usługobiorcy, w tym nadchodzących warsztatów, a także nowych przepisów kulinarnych i ogólnych porad dietetycznych i fitoterapeutycznych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newslettera wymaga dokonania przez Usługobiorcę zapisu na Newsletter:
 1. w zakładce Serwisu „O mnie” – poprzez wypełnienie formularza zapisu na Newsletter i zaznaczenie stosownych zgód,
 2. podczas dokonywania płatności – poprzez zaznaczenie stosownych zgód.
 1. Zapis na Newsletter skutkuje zapisaniem Użytkownika na listę mailingową Usługodawcy.
 2. Newsletter jest nieodpłatny przez cały czas trwania zapisu.
 3. Zapis na  newsletter jest bezterminowy, z zastrzeżeniem ust. 7.
 4. Usługobiorca może w każdym czasie nieodpłatnie zrezygnować z zapisu na Newsletter. Rezygnacji można dokonać poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę w ramach Newslettera, odsyłający do formularza rezygnacji.

§9

[WYMAGANIA TECHNICZNE]

 1. By móc korzystać z Serwisu i dostępnych na nim funkcjonalności w zakresie, o którym mowaw Regulaminie, muszą zostać spełnione przez Usługobiorcę następujące wymagania techniczne:
 2. posiadanie komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia posiadającego:
 1. system operacyjny umożliwiający wyświetlanie stron internetowych,
 2. monitor lub wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie stron internetowych,
 3. dostęp do internetu,
 1. korzystanie z przeglądarki internetowej z włączoną opcją zapisywania plików cookies (co najmniej plików cookies niezbędnych do funkcjonowania Serwisu jako strony internetowej), przy czym zaleca się korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki,
 2. posiadanie adresu e-mail i dostępu do skrzynki e-mail.
 3. By móc otworzyć materiały przesłane w ramach Usług lub zakupione Ebooki i Vouchery Prezentowe, Usługobiorca musi mieć na swoim urządzeniu zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików PDF.

§10

[ZAWIERANIE UMÓW]

 1. Umowa dotycząca Usługi lub Produktu zawierana jest pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą poprzez złożenie zamówienia w Serwisie.
 2. Wszystkie ceny Usług i Produktów podane na stronie Serwisu są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji). Usługodawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz sprzedaży za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Procedura złożenia zamówienia składa się z następujących kroków:
 1. Usługobiorca klika zakładkę „Sklep” na stronie głównej Serwisu i przechodzi do Sklepu zawierającego listę Usług i Produktów ze wskazanymi cenaami jednostkowymi brutto, a po kliknięciu w nazwę lub grafikę Usługobiorca może zapoznać się ze szczegółami danej Usługi lub Produktu;
 2. Usługobiorca wybiera interesujące go Usługi lub Produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
 3. W toku jak i po zakończeniu wybierania Usług lub Produktów, Usługobiorca może się zapoznać z listą wybranych Usług i Produktów, klikając przycisk „Zobacz koszyk”, napis „Koszyk” lub przypisaną do niego ikonę; w tym kroku Usługobiorca może usunąć z Koszyka daną Usługę lub Produkt (za pomocą ikony krzyżyka) lub zmienić ich ilość, a także wprowadzić kod kuponu, o ile taki posiada;
 4. W celu dokonania płatności Usługobiorca klika przycisk „Przejdź do płatności”, po czym przechodzi do formularza zamówienia, w którym podaje następujące dane:
 1. Imię,
 2. Nazwisko,
 3. Adres e-mail,
 4. Miasto,
 5. Kod pocztowy,
 6. Ulica,
 7. Numer telefonu komórkowego,
 8. Informację, czy Usługobiorca chce otrzymać fakturę VAT jako przedsiębiorca,
 9. Ewentualne uwagi do zamówienia,

oraz wybiera sposób płatności, a także zaznacza stosowne zgody, w tym dotyczącą tego, czy żąda i wyraża zgodę, by realizacja mówienia została rozpoczęta i by zamówienie zostało całkowicie zrealizowane przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. 

 1. Usługobiorca klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych Usług lub Produktów, wskazanie łącznej ceny brutto, przedstawienie danych podanych w formularzu zamówienia;
 2. Usługobiorca dokonuje płatności.
 1. Usługobiorca jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia. 
 2. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Usługobiorcy o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. 
 3. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, w Serwisie pojawia się potwierdzenie zamówienia oraz link, po kliknięciu którego Usługobiorca może pobrać odpowiednio:
 1. Instrukcję,
 2. Ebook,
 3. Voucher Prezentowy.
 4. Usługodawca przed realizacją zamówienia wysyła na e-mail Usługobiorcy potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.:
 1. określenie głównych cech zamówionych Usług lub Produktów,
 2. wskazanie ceny brutto,
 3. link do pobrania plików objętych zamówieniem,
 4. właściwości przesłanych plików, w tym: format, rozmiar, język, środki ochrony, dane dotyczące inteoperacyjności i kompatybilności oraz wymaganego oprogramowania
 5. informacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym: sposób kontaktu, sposób i termin realizacji zamówienia,
 6. informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy, postępowania reklamacyjnego, prawa odstąpienia i zwrotów, pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane Usługobiorcy są niezgodne z prawdą. 

§11

[SPOSOBY PŁATNOŚCI]

 1. Serwis udostępnia następujące formy płatności za Usługi lub Produkty:
 1. płatność natychmiastowa za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności CashBill S.A., umożliwiającego płatności m. in. za pomocą technologii BLIK oraz w drodze przelewów bankowych.
 2. płatność natychmiastowa za pomocą technologii PayPal. 
 3. Usługobiorca jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

§12

[TERMIN DOSTARCZENIA PRODUKTU LUB WYKONANIA USŁUGI]

 1. Zamówienia dotyczące Produktu realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Usługodawcy (albo w przypadku płatności kartą płatniczą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności). Zamówienie uważa się za wykonane w chwili, gdy Produkt po dokonaniu płatności został udostępniony Usługobiorcy w Serwisie lub poprzez przesłanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 2. Zamówienie dotyczące Usługi zaczyna być realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Usługodawcy albo pozytywnej autoryzacji płatności kartą kredytową.  W tym terminie Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Instrukcję, przesyłając na podany przez Usługobiorcę adres e-mail (wcześniej można też ją pobrać bezpośrednio w Serwisie, klikając w link do pobrania, który pojawi się po złożeniu zamówieniu). Ostateczny termin całkowitej realizacji Usługi zależny jest od umówionego terminu Konsultacji – z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 4.
 3. Usługa zostaje w całości zrealizowana w terminie:
 1. 7 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy online – w przypadku Usługi Pierwsza konsultacja ogólna oraz Usługi Indywidualny plan suplementacji + mieszanka ziołowa (Konsultacja 2),
 2. 10 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy online – w przypadku Usługi Konsultacja z zaleceniami.
 3. wspólnie ustalonym przez Usługobiorcę i Usługodawcę, tzn. w dniu umówionej rozmowy telefonicznej – w przypadku Usługi Konsultacja pilna krótka.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą wspólnie uzgodnić inny termin realizacji zamówienia.
 2. Jeśli Usługodawca nie zrealizował zamówienia lub nie rozpoczął realizacji zamówienia w w przewidzianych terminach, Usługobiorca ma prawo wezwać Usługodawcę do jego wykonania.

§ 13

[PRAWA AUTORSKIE]

 1. Wszystkie Ebooki dostępne w Serwisie oraz pliki przygotowane dla Usługobiorcy w ramach świadczenia Usług są autorstwa Usługodawcy i tym samym przysługują mu względem nich wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, w związku z czym mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnego użytku osobistego.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie rozpowszechniania i nie udostępniania ww. Ebooków i plików w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty bez pisemnej zgody Usługodawcy. W przypadku naruszenia powyższego Usługodawca będzie mógł dochodzić stosownego odszkodowania według przepisów ogólnych.

§14

[PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy nie przysługuje Usługobiorcy będącemu Konsumentem w następujących przypadkach:
  1. w przypadku złożenia zamówienia na Usługę – jeśli Usługodawca zdążył już w całości zrealizować zamówienie i przed złożeniem zamówienia Usługobiorca wyraził zgodę na realizację zamówienia przed upływem ww. terminu i został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia traci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w przypadku złożenia zamówienia na Produkt – jeśli Usługodawca rozpoczął już realizować zamówienie i przed złożeniem zamówienia Usługobiorca wyraził zgodę na rozpoczęcie realizowania zamówienia i został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia traci prawo odstąpienia od umowy, a Usługodawca przed rozpoczęciem realizowania zamówienia przesłał na adres e-mail Usługobiorcy potwierdzenie złożenia zamówienia.
 2. W innych przypadkach niż wskazane w ust. 1, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do nieodpłatnego odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w następujący sposób:
 1. drogą pocztową,
 2. drogą poczty e-mail,
 3. przesłanie oświadczenia za pośrednictwem Formularza kontaktowego w Serwisie.
 1. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Usługobiorca może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak wymagane.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Usługodawca przesyła niezwłocznie na adres e-mail Usługobiorcy będącego Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formacie pliku PDF.
 4. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia, Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaconej ceny nieodpłatnie i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Usługodawca dokonuje zwrotu za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Usługobiorca użył przy dokonywaniu płatności.
 5. Usługobiorca może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu ceny. Zgoda taka musi być wyraźna i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Usługobiorcy.
 6. Jeżeli Usługobiorca będący Konsumentem odstąpił od Umowy dotyczącej Usługi po zgłoszeniu żądania i zgody na rozpoczęcie realizowania zamówienia i został poinformowany, że po całkowitej realizacji zamówienia traci prawo odstąpienia od Umowy, ma on obowiązek proporcjonalnej zapłaty za część Usługi wykonaną do chwili odstąpienia. Jeśli tak obliczona zapłata byłaby nadmierna, należną zapłatę oblicza się na podstawie wartości rynkowej wykonanej części Usługi.
 7. W przypadku Umowy dotyczącej Produktu Usługobiorca będący Konsumentem może ponadto – niezależnie od prawa odstąpienia zgodnie z ust. 2-7 –  odstąpić od Umowy, jeśli:
 1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Produktu Usługobiorcy,
 2. Usługobiorca i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że termin dostarczenia Produktu miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy, a Usługodawca nie dostarczył go w terminie.

§16

[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

 1. Usługodawca jest zobowiązany wykonać Umowę zgodnie z umową, w związku z czym ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta za brak zgodności Produktu lub Usługi z Umową. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową lub Usługa nie została wykonana lub nienależycie wykonana, tj. zgodnie z Umową, Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji:
 1. wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected],
 2. wysyłając list na adres: Żaneta Rzezińska Ohmeal, ul. Jagiellońska 32b lok. 6, 80-367 Gdańsk,
 3. pod numerem telefonu: 537 007 098 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 4. Reklamacja powinna zawierać: 
 1. imię i nazwisko lub firmę reklamującego,
 2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji, 
 3. dane lub dokument identyfikujące reklamowany Produkt lub Usługę, np. paragon, faktura, potwierdzenie dokonania przelewu;
 4. wskazanie niezgodności Produktu lub Usługi z Umową niewykonania i daty jej wystąpienia, 
 5. żądanie reklamującego,
 6. datę wniesienia i podpis reklamującego. 
 1. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację z informacją o sposobie jej rozpatrzenia w formie pisemnej lub drogą poczty e-mail w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku przekroczenia tego terminu uważa się, że Usługodawca uznał reklamację.
 2. W ramach reklamacji Produktu Usługobiorca może:
 1. żądać nieodpłatnego doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową – w tym zakresie Usługodawca jest zobowiązany doprowadzić Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie;  Usługodawca może zwolnić się z tego obowiązku, jeżeli nie jest to możliwe albo pociągałoby po jego nadmierne koszty ;
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, o ile:
  1. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów po stronie Usługodawcy;
  2. Usługodawca nie doprowadził do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy;
  3. brak zgodności z Umową nadal występuje mimo prób Usługodawcy w tym zakresie;
  4. brak zgodności z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia do zgodności z Umową;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
 1. Jeśli Usługobiorca skorzystał z prawa do obniżenia ceny za reklamowany Produkt, Usługodawca oferuje Usługobiorcy proporcjonalne obniżenie ceny.
 2. W ramach reklamacji Usługi Usługobiorca może:
 1. żądać nieodpłatnie wykonania Usługi zgodnie z Umową w terminie minimum 7 dni z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu Usługobiorca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy – w tym zakresie Usługodawca jest zobowiązany wykonać i doprowadzić Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym czasie;  Usługodawca może zwolnić się z tego obowiązku, jeżeli nie jest to możliwe albo pociągałoby za sobą nadmierne koszty po stronie Usługodawcy
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy – w przypadku, gdy Usługodawca nie wykonał Usługi zgodnie z Umową, a wcześniej Usługobiorca zażądał wykonania Usługi zgodnie z pkt. 1 powyżej.
 1. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia lub obniżenia ceny, Usługodawca dokonuje zwrotu należnej ceny nieodpłatnie i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Usługodawca dokonuje zwrotu za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Usługobiorca użył przy dokonywaniu płatności.
 2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu ceny. Zgoda taka musi być wyraźna i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Usługobiorcy. 

§16

[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW  Z KONSUMENTAMI]

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy Usługobiorcą będącym Konsumentem a Usługodawcą, Usługobiorca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym: 
 1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy,
 2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
 3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów. 
 1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym na stronie internetowej pod adresem https://www.polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 17

[POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW]

 1. W przypadku, gdy Usługobiorca jest Przedsiębiorcą, wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z Przedsiębiorcą ograniczona jest do wartości Produktu lub Usługi, której dotyczy Umowa, wyrażonej w podanej w Serwisie kwocie ceny za Produkt lub wynagrodzenia za Usługę.
 3. Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny, poprzez przesłanie mu oświadczenia o odstąpieniu umowy drogą poczty elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub drogą pocztową.    

§18

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa, wydanie prawomocnego orzeczenia lub aktu administracyjnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian do Regulaminu,   zmiany w działalności Serwisu, konieczność dokonania poprawek oczywistych niejasności, błędów i omyłek lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia …………………… 

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.