Regulamin sklepu internetowego 

§1 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Ohmeal – www.ohmeal.pl od Vario Maciej Rzeziński, ul.Jagiellońska 32b/6, 80-367 Gdańsk, NIP: 744-178-96-64. 

2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: 

a. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Ohmeal. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca, 

b. Sprzedawca – Vario Maciej Rzeziński, ul.Jagiellońska 32b/6, 80-367 Gdańsk, NIP: 744-178-96-64, 

c. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie www.ohmeal.pl, 

d. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności, 

e. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami. 

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet e-booki i indywidualną mieszankę ziołową. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie produktów lub usług elektronicznych. 

4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.ohmeal.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy. 

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

§2 

[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI] 

1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne: a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu, b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej, 

c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji), d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768, 

e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies. 

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci: 

a. newslettera, 

b. formularza kontaktowego. 

3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat. 

4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e mail na adres e-mail Sprzedawcy.

§3 

[ZAWIERANIE UMÓW] 

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki. 

3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji). Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie. 

5. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia. 

6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia. 

7. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. 

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. 

9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia. 

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez: a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu, 

b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu. 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą. 

§4 

[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI] 

1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie: a. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata). 

2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania

zakupu. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności. 

§5 

[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY] 

1. E-book wysyłany jest na adres e-mail wskazany przez Klienta. 

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności). 

§6 

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY] 

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. 

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul.Jagiellońska 32b/6, 80-367 Gdańsk, jak i na adres kontaktowy e-mail: 

[email protected]

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy. 

7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów. 

9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. 

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. 

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§7 

[REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)] 

1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. 

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]

3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

a. imię i nazwisko lub firmę kupującego,

b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji, 

c. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.), d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru, 

e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia, 

f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady), 

g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację. 

5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji. 

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji. 

7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie. 

*PARAGRAF*[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH ZAWODOWYCH] 

§8 

[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW] 

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym: 

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o 

rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży, 

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów. 

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§9 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 20-10-2021. 

[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY] 

Adresat Adres pocztowy Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

Nazwa produktu Cena 

Razem 

Data zawarcia umowy

Data odbioru produktów 

Imię i nazwisko 

Adres konsumenta (-ów) 

Data i podpis